BLOG

Wat is stikstof?

alles over stikstof.webp

Je zou je de vraag kunnen stellen “wat is stikstof”? We weten dat stikstof een kleur- en reukloos gas is dat overal rondom ons heen aanwezig is. Waaruit bestaat de lucht weten we. Van de lucht weten we dat ongeveer 78% uit stikstof bestaat. Dat is geen ongezonde samenstelling voor de mens en het milieu. Waaruit bestaat de lucht die we inademen? Wanneer we dat nauwkeurig willen omschrijven, dan kun je zeggen dat droge lucht uit ongeveer 78% stikstof bestaat, 21 % zuurstof, 1% argon als ook tussen 0,1 en 4% waterdamp. Wanneer de lucht warm is, zal het meer waterdamp bevatten, dan wanneer de lucht koud is. De samenstelling van lucht kunnen we nauwkeurig omschrijven. De samenstelling van lucht kunnen we dus duidelijk aangeven. We weten precies waaruit lucht bestaat.

Waar is stikstof (stikstof formule N2) goed voor?

De stikstof is uitermate een geschikte stof die bij planten wordt toegepast en dat vooral in het bijzonder bij de landbouwgewassen. De stikstof (N2) bevordert de groei van de planten en de fotosynthese. Het is een belangrijk bouwelement voor eiwitten en DNA. Het moet op de juiste schaal worden toegepast. Om de landbouwgewassen goed te laten groeien, zullen veel boeren stikstof gebruiken. Stikstof boeren worden vaak in een adem genoemd. Toch zijn het niet de stikstof boeren die ons klimaat verpesten en schade toe brengen. Daar komt veel meer bij kijken.

Waarom is stikstof (stikstof formule N2) schadelijk?

Uit veel reacties kunnen we lezen dat de stikstof uitstoot verminderd moet worden. Waarom is stikstof schadelijk is niet zo gemakkelijk in een zin te beantwoorden. De stikstof is een kleur- en reukloos gas dat overal rondom ons aanwezig is. We weten dat de lucht ongeveer 78% stikstof bevat. De stikstof is in principe niet schadelijk voor de mens en milieu. Er zijn echter wel verbindingen van de stikstof in de lucht die wel schade kunnen berokken aan de mens en aan het milieu. Dat zijn de stikstofoxiden verbindingen van stikstof en zuurstof en ammoniak dat een verbinding is van stikstof en waterstof. De hoeveelheid van de stikstofoxiden en ammoniak die er in de lucht aanwezig zijn, wordt concentratie genoemd. De stikstofoxiden zijn niet het probleem dat de boeren alleen veroorzaken. De stikstofoxiden komen ook in de lucht door de uitstoot van de uitlaatgassen van  auto’s en van de industrie. Waarom is stikstof schadelijk kan niet in een zin worden beantwoordt. Daarom moet de stikstof uitstoot in totaliteit verminderd worden

Verontreinigende stoffen

Wanneer er een te hoge concentratie is van stikstofoxiden in de lucht aanwezig is, is dat schadelijk voor de gezondheid voor mens en dier. Een te hoge stikstofconcentratie moeten we zien te voorkomen. Vooral mensen die zwakke longen hebben, kunnen veel last hebben van een te hoge stikstofconcentratie. Ook een te hoge ammoniakconcentratie is schadelijk voor de gezondheid. Toch zal een te hoge ammoniakconcentratie in buitenlucht bijna nooit worden gemeten. Bij de vraag van wat is ammoniak kun je aangeven dat het een kleurloos gas dat heel erg sterk ruikt. Het is een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2). Wat is ammoniak kan gezien worden als een gassoort die bedraagt aan de opwarming van de aarde. Daarom zal ook hiervan de uitstoot moeten worden teruggedrongen.

Het bepalen van de emissie (uitstoot)

De uitstoot van de stikstofoxiden en de ammoniak die in de lucht komt, wordt ook wel de emissie genoemd.

De stikstofoxiden ontstaan vooral wanneer er fossiele brandstoffen worden verbrand. Daarvoor kunnen als belangrijkste bronnen de industrie, energiecentrales en het verkeer worden aangewezen. De ammoniak die in de lucht aanwezig is, komt voornamelijk uit de landbouw. Ook het verkeer en mensen produceren ammoniak. Het is begrijpelijk dat de boeren mest gebruiken om de plantengroei te bevorderen. Daardoor worden de gewasopbrengsten van de boer beter en kunnen ze ook in de deze moeilijke tijden hun hoofd boven water houden. Uit de mest, die gebruikt wordt, verdampt stikstof en komt daardoor in de lucht terecht. Er is een ander deel van de stikstof die kan uitspoelen en in het grondwater terechtkomen. Dat wordt de nitraatuitspoeling genoemd en moet natuurlijk ook voorkomen worden. Zowel door het RIVM en andere organisaties worden de gegevens over de uitstoot van de verontreinigende stoffen naar de lucht, water en bodem verzameld. Het RIVM zal de regels nauwlettend in de gaten houden of de afgesproken doelen om de uitstoot terug te dringen gehaald worden. Door bepaalde regels, die vanuit de overheid worden opgelegd, wordt de uitstoot teruggedrongen. Deze gegevens over de uitstoot worden gerapporteerd in de Emissieregistratie.

De stikstof crisis

We praten tegenwoordig regelmatig over de stikstof crisis. Dat wordt niet voor niets gedaan. Er worden veel maatregelen genomen waardoor de opwarming van de aarde zal moeten verminderen. Wanneer we zo doorgaan met het verpesten van ons milieu steven we rechtstreeks af op een onvoorziene grote catastrofe. Wanneer we door gaan met de mate van de stikstof CO2 uitstoot, zoals we daar nog steeds mee bezig zijn, zal de opwarming van de aarde zorgen voor een temperatuur verhoging, waardoor de ijskappen zullen smelten. De zeespiegel zal daardoor stijgen. Ook zullen er steeds vaker zeer zware stormen en overstromingen worden veroorzaakt. De stikstof CO2 uitstoot zal daarom drastisch moeten worden teruggedrongen. De uitstoot van stikstof (ammoniak en stikstofoxiden) wordt voornamelijk veroorzaakt door de dieren met daarbij een klein deel van de industrie, de bouw en het verkeer. De boeren gebruiken de mest van de dieren en kunstmest om het land mee te bemesten. De boeren willen bereiken dat de planten goed groeien. Er is echter een belangrijk deel van de ammoniak van de mest dat verdampt en daardoor in de lucht terecht komt.

Het probleem voor de boeren

Omdat het broeikaseffect voor een belangrijk deel is toe te schrijven aan het gebruik van meststoffen, wil het RIVM hebben dat de veestapel in Nederland drastisch wordt verminderd. De stikstof zal hoe dan ook moeten worden teruggedrongen. Het stikstof probleem is te groot om er te weinig aandacht aan te schenken. Het stikstof probleem moet snel worden aangepakt om de leefgebieden op de aarde bewoonbaar te houden. Toch zal het niet gemakkelijk zijn om de veestapel terug te dringen en de uitstoot van het verkeer en industrie te verminderen. Dat kan alleen worden bereikt door strenge regels op te leggen die iedereen zullen treffen. We zullen met zijn allen de lasten moeten dragen om onbezorgd te kunnen blijven wonen. Er zijn er velen die beweren dat we al te laat zijn met het terugdringen van de uitstoot van de verstikkende gassen. Doen we er echter niets aan, dan zal het zeker nooit opgelost kunnen worden. De veestapel zal hoe dan ook minder moeten worden. Daarvoor zullen veel boeren uitgekocht moeten worden. Ook die kosten zullen samen gedragen moeten worden.